Logo Festival Jičín Město pohádky

 

Nadační fond Jičín-město pohádky vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

Ředitel/ka Nadačního fondu Jičín-město pohádky

 

Nabízíme:

- zajímavou a pestrou pohádkovou práci

- pracovní poměr na dobu určitou, po roce prodloužení na dobu neurčitou

- nástupní plat 30.000,- Kč měsíčně

- místo výkonu práce: město Jičín

- dobré pracovní podmínky, pružná pracovní doba, možnost práce z domova

 

Předpoklady pro výkon funkce:

1) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný a ovládá český jazyk.

2) minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou, praxe ve vedení organizace, organizační jednotky, oddělení nebo projektu nutná.

3) dobré komunikační schopnosti, znalost práce na PC: aktivní ovládání programů MS Word, MS Excel, Power Point, Google Docs, řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič.

4) manažerské předpoklady pro výkon vedoucí funkce: aktivní přístup k práci, odvahu, zodpovědnost, systematičnost, pečlivost, sociální kompetence; schopnost týmové i samostatné práce, schopnost zvládat stresové situace.

 

Popis pracovní pozice:

 • Odpovídá za procesní, finanční, strategické, programové a personální řízení.
 • Předkládá správní radě ke schválení návrhy týkající se rozpočtu nadace, správy nadačního jmění, výroční zprávu, zprávu auditora a roční účetní závěrku, případně další dokumenty podle rozhodnutí správní rady.
 • Vyhledává finanční zdroje (dotace, granty), vykonává fundraising a projektový management, jejich následné zpracování.
 • Je zodpovědný/á za rozvoj nadace, podílí se na přípravě nových programů, jedná s dárci a předkládá nové programy ke schválení správní radě NF JMP.
 • Po konzultaci se SR / z pověření SR stanovuje plán rozvoje lidských zdrojů, personální, mzdovou politiku a personální strukturu NF JMP.
 • Prezentuje a spolu s předsedou správní rady zastupuje NF JMP navenek vůči partnerům, dárcům a veřejnosti.
 • Stanovuje přípravu jednotlivých programů a projektů, metodiku, harmonogram činnosti, systém monitoringu a kontroly.
 • Řídí změny v organizaci ve vztahu k jejímu rozvoji či neočekávaným okolnostem
 • Řídí přípravu a průběh festivalu Jičín – město pohádky
 • Řídí se Zakládací smlouvou NF, Organizačním řádem a dalšími interními normami NF
 • Účastní se schůzí rad(y), informuje o všech podstatných finančních a organizačních záležitostech

 

 

Písemné přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí strukturovaný životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče.

Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu:

Nadační fond Jičín-město pohádky, Denisova 400, 50601 Jičín, do 14.12.2022, na obálku napište: „Výběrové řízení“. 

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, který bude 19.12.2022 

Případné bližší informace Vám budou podány na emailu: pohadka@pohadka.cz

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Neúspěšným uchazečům budou po uzavření výběrového řízení vráceny všechny doklady kromě přihlášky do výběrového řízení a životopisu, které budou uloženy po dobu skartační a archivační lhůty v souladu se Spisovým a skartačním řádem vyhlašovatele a následně budou skartovány.

 

V Jičíně dne 29.11.2022

Jan Košíček, předseda správní rady NF JMP

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

Nadační fond Jičín-město pohádky, IČO: IČ: 150 56 627, Denisova 400, Jičín, jakožto správce osobních údajů (dále jen správce) poskytuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů souvisejících s jejich zpracováním.

Osobní údaje zpracováváme v rámci:

V aktuálním znění pro účel výběrového řízení v tomto rozsahu: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní

příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího

státního občana, životopis, výpis z Rejstříku trestů, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. další doklady prokazující

odbornost uchazeče. Osobní údaje získáváme od uchazeče přihlášeného do výběrového řízení a zpracovávají se po dobu skartační a

archivační lhůty v souladu se Spisovým a skartačním řádem vyhlašovatele a následně se skartují.

Ochrany oprávněného zájmu správce – za účelem komunikace v rozsahu: korespondenční adresa, mailová adresa a telefon. Osobní údaje získáváme od uchazečů a zpracovávají se po dobu skartační a archivační lhůty v souladu se Spisovým a skartačním řádem vyhlašovatele a

následně se skartují.

Údaje budou zpracovávány pouze v podobě listinné a nebudou poskytovány jiným osobám s výjimkou osob – členů výběrové komise. Osobní údaje nebudou poskytovány do třetích zemí.

 

Informace o právech subjektu údajů:

- Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů

- Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají

- Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a to dozorovému orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- Právo vznést u správce námitku proti zpracování osobních údajů – jen u zpracování na základě oprávněného zájmu.

Patron festivalu

„Celý život se odvíjí od dětství.
A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.”

šupem nahoru